Novedades

En esta sección encontrarás novedades importantes que iremos actualizando para nuestros clientes.
novedades

Resumo Lei Crea e Crece


Este resumo está realizado pensando no perfil dos clientes de Asmi Asesoría S.L. polo que hai puntos da Lei que non serán tratados. Aqueles que queiran ampliar información poden encontrala no «BOE» núm. 234,de 29 de setembro de 2022, páxinas 133603 a 133675, de creación e crecemento de empresas.

Comezarei pola factura electrónica por ser o que máis interese suscita neste momento.

- Se instaura a factura electrónica como un instrumento útil para reducir os costes de transacción do tráfico mercantil e para ter acceso á información sobre prazos de pago.

O artigo 2, relativo á facturación electrónica entre empresarios e profesionais, comezará a aplicarse no prazo dun ano a partir do seu desenrolo regulamentario para o empresarios e profesionais cuxa facturación anual sexa superior a 8 millóns de euros. Para o resto de empresarios e profesionais, a marxe de adaptación será de dous anos dende a aprobación do devandito desenrolo regulamentario. (Disposición Final Oitava L18/2022).

E, para cando o desenrolo regulamentario?

A Disposición Final Sétima habilita aos Ministerios de Asuntos Económicos e Transformación Dixital de Facenda e Función Pública, para que no prazo de 6 meses determinen o requisitos técnicos e de información a incluír na factura electrónica a efectos de verificar a data de pago e obter os períodos medios de pago, os requisitos de interoperabilidade mínima entre os prestamistas de solucións tecnolóxicas de facturas electrónicas, e os requisitos de seguridade, control e estandarización dos dispositivos e sistemas informáticos que xeren os documentos.

Estes requisitos técnicos deberán ter en conta a realidade actual do uso das facturas electrónicas estruturadas baseadas en estándares globais de forma que se minimice, o esforzo de cumprimentos e adaptación das empresas que xa usan facturas electrónicas estruturadas baseas en devanditos estándares.

Previo á aprobación do desenrolo regulamentario, o Goberno abrirá un período de exposición pública de regulamento regulador da factura electrónica, a efecto de presentación de alegacións por parte dos interesados.

Sanción

As empresas que, estando obrigadas a elo, non ofrezan aos usuarios a posibilidade de recibir facturas electrónicas ou non permitan o aceso das persoas que han deixado de ser clientes, a súas facturas, serán sancionadas con apercibimento ou multa de ata 10.000 euros. A sanción se determinará e graduará conforme aos criterios establecidos no artigo 19.2 da Lei 6/2020, de 11 de novembro, reguladora de determinados aspectos dos servizos electrónicos de confianza. Idéntica sanción pode impoñerse ás empresas que presten servizos ao público en xeral de especial transcendencia económica que no cumpran as demais obrigacións previstas no artigo 2.1. É competente para impor esta sanción a persoa titular da Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia Artificial (art.12 L1I8/2022).

Outro punto relacionado coa loita contra a morosidade

- Se crea e regula o funcionamento dun Observatorio Estatal da Morosidade Privada, encargado do seguimentos da evolución dos datos de pago e a promoción de boas prácticas.

Entre as súas actuacións contémplase a publicación dun listado de empresas morosas (persoas xurídicas que non paguen en prazo unha porcentaxe superior ao 5% das súas facturas e que o importe total das facturas non pagadas rebase os 600.000 euros).

- Incorpora incentivos para o cumprimento dos prazos de pago tanto pola súa configuración como criterio de aceso a subvencións públicas, como polo reforzo da normativa de contratación pública para garantir que os adxudicatarios abonen en tempo o prezo pactado cos subcontratistas.

As empresas que queiran cobrar unha axuda de máis de 30.000 euros non poderán ter ningunha factura pendente de pago de máis de dous meses. Esta nova obrigación, se introduciu nunha modificación da Lei Xeral de Subvencións (art 11 L18/2022).

- Obriga a todas as sociedades mercantís a incluír de forma expresa na memorias das súas contas anuais o seu período medio de pago a provedores.

As sociedades mercantís cotizadas deberán, ademais de publicar na súa páxina web e nas súas contas anuais seu PMP, o volume monetario e o número de facturas pagadas nun período inferior ao máximo establecido na normativa da morosidade e a porcentaxe que supoñen sobre o número total de facturas e sobre o total monetario dos pagos a seus provedores (art 9 L18/2022).

Outra maneira de interese desta Lei é a posibilidade de constituír sociedades de responsabilidade limitada cun € 1 euro de capital social. Non me vou estender moito pois no suposto de ter que constituíla falaremos persoalmente coas persoas interesadas.

Desaparece a cifra de capital social mínimo de € 3.000 que ata agora existía para as sociedades de responsabilidade limitada poderanse crear cun capital social de 1 €. Pero, mentres o capital non alcance a cifra de € 3.000, se aplicarán as seguintes regras que pretenden protexer os intereses dos acredores ou  terceiros que contraten coa sociedade.

I.- O 20% do beneficiario deberá destinarse a reserva legal ata que devandita reserva xunto co capital social alcance a cifra de € 3.000.

II.- E se ao liquidarse a sociedade non houbera patrimonio suficiente para pagar as obrigacións sociais, os socios responderán solidariamente da diferencia entre a cifra de € 3.000 e a de capital subscrito.

Medidas para axilizar a constitución de sociedades de responsabilidade limitada.

Se pretende facilitar e impulsar a constitución de sociedades de responsabilidade limitada mediante o uso do sistema de tramitación telemática Centro de Información e Rede de Creación de Empresas ou “CIRCE” e o Documento Único Electrónico (instrumento electrónico que engloba multitude de formularios, xestionado dende 2003 pola Dirección Xeral de Industria e da PYME). Para elo, os notarios e intermediarios que asesoren e participen na súa creación deberán informar das vantaxes de empregar os Puntos de Atención ao Emprendedor (“PAE”) e o CIRCE.

Os PAE, son oficinas pertencentes a organismos públicos e privados (incluídas notarías e –se engade agora- rexistros mercantís) así como puntos virtuais de información e tramitación telemática de solicitudes. Os PAE, utilizando o CIRCE, facilitan constituír sociedades de responsabilidade limitada con rapidez. Con este fin, xa a Lei de Emprendedores estableceu prazos breves (contados incluso en horas hábiles), distinguindo, por exemplo, entre sociedades creadas con ou sen estatutos tipos. Se engade agora que, de non usarse estatutos tipo, cada Rexistro Mercantil habilitará un servizo remoto de atención ao público para consultar sobre a inscribilidade de cláusulas.     

A Disposición Final Oitava establece como día de entrada en vigor da norma o 19 de outubro de 2022.

Liberalización del comercio

Se modifica a Lei de medidas de liberalización de comercio, ampliándose o catálogo de actividades económicas exentas de licencia. Se incorporan ao listado da normativa básica estatal as actividades que haxan sido consideradas inocuas por ao menos unha comunidade autónoma.

Se engaden as seguintes actividades ao Anexo da Lei 12/2012, de 26 de decembro:

Grupo 857. Aluguer de aparellos de medida.

Grupo 922. Servizos de limpeza.

Epígrafe 843.3. Servizos técnicos de prospeccións e estudos xeolóxicos.

Epígrafe 843.4. Servizos técnicos de topografía.

Grupo 846. Empresas de estudos de mercado.

Grupo 847. Servizos integrais de correos e telecomunicacións.

Epígrafe 849.4. Servizos de custodia, seguridade e protección.

Epígrafe 849.5. Servizos de mensaxería, recadaría e reparto e manipulación de correspondencia.

Epígrafe 849.6. Servizos de colocación e subministración de persoal.

Epígrafe 849.8. Multiservizos intensivos de persoal.

Epígrafe 849.9. Outros servizos independentes, NCOP (art. 8 L18/2022)

Reforzo da financiación

A norma incorpora medidas para mellorar os instrumentos de financiación do crecemento empresarial alternativos á financiación bancaria.

No ámbito do crowdfunding, a Lei Crea e Crece adapta a regulación nacional á normativa europea, introducindo máis flexibilidade para que estas plataformas prestes seus servizos en Europa. Ademais, se reforza a protección dos inversores e se permite a creación de vehículos para agrupar aos inversores e así reducir costes de xestión.

Para ampliar o universo de proxectos empresariais elixibles se elevan os limiares de inversión por proxecto (de 2 a 5 millóns de euros) e se modifican os límites de inversión para inversores retallistas, que pasan a ser o máis alto entre 1.000 euros ou o 5% da riqueza (Artigo 14 L18/22).

- O Capítulo V sobre o Réxime xurídico das plataformas de financiación participativa que entrará en vigor a partir do 10 de novembro de 2022.

Disposicións adicionais

Son trece disposicións adicionais aprobadas na Lei Crea e Crece, entre elas as referidas a:

Sociedades Civís

As sociedades civís polo seu obxecto que non teñan forma mercantil constituídas conforme ao dereito común, foral ou especial que lles sexa aplicable poderán inscribirse no Rexistro Mercantil con arranxo ás normas xerais do seu Regulamento en canto lle sexan aplicables.

Na inscrición primeira das sociedades civís se fará constar as seguintes circunstancias:

1.ª A identidade dos socios.

2.ª A denominación da sociedade na que deberá constar a expresión «Sociedade Civil».

3.ª O obxecto da sociedade.

4.ª O réxime de administración.

5.ª O prazo de duración se se houbera pactado.

6.ª Os demais pactos lícitos que se houberan estipulado.

Na folla aberta á sociedade serán inscritibles o nomeamento, cese e renuncia dos administradores, os poderes xerais, a súa modificación, extinción ou revogación, a admisión de novos socios, así como a separación ou exclusión dos existentes, a transmisión de participacións entre os socios, e as resolucións xudiciais ou administrativas que afecten ao réxime de administración da sociedade.

As sociedades civís constituídas con arranxo aos dereitos civís, forais ou especiais rexeranse en todo o relativo ás mesmas polas normas  de devanditos cumpridos os requisitos legais establecidos por devanditos dereitos civís, forais ou especiais que serán de aplicación preponderante á regulación do Rexistro Mercantil.

Sociedades de Beneficio e Interese Común

Se recoñece a figura das Sociedades de Beneficio e Interese Común, como aquelas sociedades de capital que, voluntariamente, deciden recoller nos seus estatutos:

- O seu compromiso coa xeración explícita de impacto positivo a nivel social e medioambiental a través da súa actividade.

- O seu sometemento a maiores niveis de transparencia e rendición de contas no desempeño dos mencionados obxectos sociais e medioambientais, e a toma en consideración dos grupos de interese relevantes nas súas decisións.

- Mediante desenrolo regulamentario contemplaranse os criterios e a metodoloxía de validación de esta nova figura empresarial, que incluirá unha verificación do desempeño da sociedade, quedando suxeitos tanto os criterios como a metodoloxía a estándares de máxima esixencia.

Buscador

ACCESO CLIENTES

Contacta con nosotros para conseguir una clave de acceso

fiscal
FISCAL

Confección y presentación de declaraciones de IRPF, IVA, Retenciones, Sociedades.

laboral
LABORAL

Confección contratos trabajo, seguros sociales, nóminas y trámites seguridad social.

contable
CONTABLE

Llevanza contabilidad, confección de libros , balances y cuentas anuales.

subvenciones
SUBVENCIONES

Información y tramitación de subvenciones para autónomos y contratación trabajadores.

gestoría
GESTORÍA

Intermediación en trámites administrativos en tráfico, transferencias, tarjeta transporte…